De disclaimer van het forum

De regels en de disclaimer... Lees dit eerst even, als je nieuw bent
Gebruikersavatar
BeakerFlo
Wandelende vraagbaak
Berichten: 2251
Lid geworden op: 04 mar 2012 19:05
Locatie: Langedijk
Contacteer:

De disclaimer van het forum

Ongelezen bericht door BeakerFlo »

De dienst bus-forum.nl wordt u via internet aangeboden. Aan het gebruik van dit forum zijn de onderstaande voorwaarden verbonden.
Door de site te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

Een korte disclaimer:

Aanmeldingen voor gebruikers

Bus-forum behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren zonder opgaaf van reden.

Aanpassen van inhoud

Het team van Bus-forum behoudt zich het recht zonder aankondiging teksten van gebruikers aan te passen of verwijderen als de bovenstaande regels worden overschreven. Hierover wordt achteraf gecommuniceerd.

Beschikbaarheid

Bus-forum spant zich in om de de dienst beschikbaar te laten zijn maar garandeert geen onderbroken beschikbaarheid.

Aanpassen van functionaliteit

Bus-forum mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het forum aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist het team van Bus-forum zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Juistheid van de informatie

Gezien ons beleid van het bevorderen van spontane, open gedachten wisselingen en de snelle distributie van informatie uit vele bronnen, kan Bus-forum.nl de nauwkeurigheid van informatie die op het forum wordt geplaatst niet garanderen. Derhalve kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die we op of via deze website beschikbaar stellen niet correct, volledig of actueel blijkt te zijn. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie aangeboden en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder primaire informatiebronnen of andere, meer correcte, volledige en actuele bronnen te raadplegen. Als u zich baseert op de informatie op deze website, doet u dit voor eigen risico. Deze site bevat mogelijk historische informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie aangeboden.

De regels wijzigen
*Let op!* Bus-forum.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen of toe te voegen. Het is je eigen verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.

Uitgebreide extra voorwaarden

Links
Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Deze links worden u bij wijze van service aangeboden en bieden een aanvullende toegangsroute tot de hier weergegeven informatie. We hebben niet alle informatie op de andere websites gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor producten of services die mogelijk via deze sites worden aangeboden. Het feit dat deze links hier worden vermeld, betekent geenszins dat de inhoud van deze site, het beleid of de standpunten van Bus-forum.nl door de betreffende sites worden onderschreven, ondersteund of goedgekeurd. Sites van derden bevatten mogelijk informatie waar Bus-forum.nl wel of niet mee instemt. Het opnemen van links naar andere websites moet niet worden opgevat als goedkeuring van de inhoud van deze websites. Op het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk
andere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Handelsmerken
De website bevat mogelijk handelsmerken of service marks van derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u stemt ermee in deze niet op enigerlei wijze te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het desbetreffende handelsmerk.

Privacy van de bezoeker
We willen de privacy van bezoekers aan deze website beschermen. Derhalve verzamelen we op deze website geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij de gebruikers deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken.

Als u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser ons automatisch uw IP-adres (internetadres) en bepaalde andere informatie (onder andere over het type webbrowser dat u gebruikt). We kunnen dit IP-adres en de overige informatie gebruiken om u toegang tot de website te verschaffen en voor het beheer van de site. Op bepaalde gedeelten van de website kunnen we u vragen ons uw naam, woonplaats of overige gegevens te verstrekken. U bent geenszins verplicht deze gegevens te verstrekken. De website kan ook bepaalde functies bevatten die u in staat stellen via e-mail of op een andere wijze met ons te communiceren. Als er een functie voor e-mail wordt aangeboden en u ervoor kiest hiervan gebruik te maken, verschaft u ons daarmee uw e-mailadres. We vragen niet om andere persoonsgegevens. U bent derhalve zelf verantwoordelijk als u ervoor kiest deze communicatiefuncties te gebruiken om ons dergelijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door uw naam te noemen in een e-mailbericht). Als u ons persoonsgegevens verschaft, geeft u daarmee tevens aan dat u ons deze informatie bewust en vrijwillig verstrekt. We zullen dergelijke informatie niet voor marketingdoeleinden gebruiken, maar we zullen mogelijk reageren op de e-mailberichten die u ons toezendt.

We streven ernaar te waarborgen dat de persoonsgegevens die u ons toezendt, vertrouwelijk behandeld worden. We zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of wanneer wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u de gebruiksvoorwaarden of nationale of lokale wetgeving overtreedt.

Zoals veel bedrijven kunnen ook wij gebruik maken van zogeheten "cookies" op onze website. Deze cookies geven ons informatie over de vraag of u onze website al eerder hebt bezocht en welk materiaal op onze website u hebt bekeken. De cookies die wij kunnen gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens over u en verschaffen ons geen enkele manier om met u contact op te nemen. De cookies onttrekken geen informatie aan uw computer.

Verder dient u zich te realiseren dat we bepaalde informatie over het gebruik van onze site bijhouden, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op bepaalde onderdelen van de website. Deze informatie wordt alleen cumulatief bijgehouden en bevat geen persoonsgegevens.
Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar ons en met het gebruik hiervan zoals in dit sitebeleid is beschreven.

Het hier beschreven privacybeleid geldt alleen voor deze website, en niet voor andere sites, waar mogelijk ander privacybeleid van kracht is.

Bewijs van afstand
U gebruikt deze website voor eigen risico. De site wordt in de huidige vorm aangeboden, zonder garantie van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor uw toegang tot de website of tot een functie of onderdeel van de site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen.

Bus-forum.nl verklaart uitdrukkelijk dat er geen enkele soort expliciete of impliciete garantie wordt gegeven, daaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat het materiaal op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, dat de website ononderbroken of probleemloos toegankelijk zal zijn, dat de toegang tot de website veilig is of dat de informatie op de website volledig, correct of actueel zal zijn.

Als u materiaal van deze website downloadt, doet u dit vrijwillig en voor eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor gegevensverlies dat zou kunnen voortvloeien uit het downloaden van dit materiaal.

Geen enkele vorm van schriftelijke of mondelinge informatie die u van bus-forum.nl of via of vanaf de website verkrijgt, kan worden geïnterpreteerd als garantie van welke aard dan ook.

Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat Bus-forum.nl voor deze site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei vorm van rechtstreekse of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, schade voortvloeiend uit schadevergoeding of enige andere soort schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van deze website of een andere website die u bereikt via een link vanaf deze website, of uit handelingen die wij verrichten of nalaten naar aanleiding van e-mailberichten die u ons toezendt. Dit betreft onder andere schade met betrekking tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen, computervirussen, winstderving uwerzijds, gegevensverlies, onbevoegde toegang tot en wijziging van uw gegevens en gegevensoverdracht, en andere tastbare en niet-tastbare verliezen.

Deze beperking geldt ongeacht de vraag of de schadevergoeding wordt geclaimd op basis van de bepalingen in een overeenkomst, ten gevolge van nalatigheid of anderszins, en zelfs als wij of onze vertegenwoordigers nalatig zijn geweest of zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw aansprakelijkheid
U stemt ermee in dat u, wanneer u een technische onderbreking van de website veroorzaakt, of van de systemen die de website aan u en andere gebruikers beschikbaar stellen, aansprakelijk bent voor alle kosten en uitgaven (daaronder begrepen advocaat-kosten) die uit deze onderbreking voortvloeien.

Intellectuele eigendomsrechten van anderen
We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten van onze bezoekers dat zij hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw materiaal is gekopieerd op een manier die erop neerkomt dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, kunt u dit aan ons laten weten.

Wijzigingen in de voorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op de website te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de gebruiksvoorwaarden. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of in andere bepalingen zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met de wijzigingen.

Dank u voor het bezoeken van bus-forum.nl
groet
Floris

Syncro 16", 1988 met een 2.5L Subaru
opknap-draadje: http://www.bus-forum.nl/forum/viewtopic ... 24&t=22977
over T3 bussen (en syncro's); https://beakerbus.nl